• Archeopteryx siemensii
  Archeopteryx siemensii
 • Aurornis xui
  Aurornis xui
 • Microraptor zhaoianus
  Microraptor zhaoianus
 • Confuciusornis feducciai
  Confuciusornis feducciai
 • Enantiornithes / Liaoxiornis delicatus
  Enantiornithes / Liaoxiornis delicatus
 • Ichthyornis dispar
  Ichthyornis dispar
 • Patagopteryx deferrariisi
  Patagopteryx deferrariisi

Protobirds